Raiffeisen Bank International AG Slovak Branch, pobočka zahraničnej banky

IČO: 50875621, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č. 3979/B (ďalej „Pobočka“) zverejňuje v zmysle zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o bankách“) a Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení neskorších predpisov nasledovné informácie:

1) INFORMÁCIE O FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOCH POBOČKY ZAHRANIČNEJ BANKY

2) INFORMÁCIE O POBOČKE ZAHRANIČNEJ BANKY

  • organizačná schéma pobočky zahraničnej banky
  • priemerný počet zamestnancov za rok: 19 (ekvivalent plného úväzku)
  • dátum zápisu do obchodného registra: 26.04.2017
  • dátum udelenia bankového povolenia: 28.03.2017
  • dátum skutočného začiatku vykonávania bankových činností povolených Národnou bankou Slovenska: 09.04.2018
  • zoznam bankových činností povolených ECB a notifikovaných v rámci slobody usadenia sa, ktoré sa vykonávajú:

Činnosti uvedené v Prílohe I k Smernici 2013/36/EU

Č. 1 - Prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov
Č. 7 - Obchodovanie na vlastný účet alebo účet klientov niektorým z týchto spôsobov:

- prevoditeľné cenné papiere
- Činnosti upravené v Oddiele A a C Prílohy I k Smernici 2014/65/EU:

ODDIEL AODDIEL C
Investičné služby a činnostiFinančné nástroje
(3) Obchodovanie na vlastný účet(1) Prevoditeľné cenné papiere
  • zoznam bankových činností povolených Národnou bankou Slovenska, ktoré sa nevykonávajú: neuplatňuje sa
  • zoznam bankových činností povolených Národnou bankou Slovenska, ktorých vykonávanie bolo rozhodnutím príslušného orgánu obmedzené, dočasne pozastavené, zakázané alebo bolo bankové povolenie na ich výkon odobraté: Pobočka nemá činnosti obmedzené, dočasne pozastavené, zakázane alebo odobraté.
  • citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu v priebehu kalendárneho štvrťroka: Pobočke nebolo v priebehu kalendárneho štvrťroka uložene opatrenie na nápravu právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska.
  • citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta v priebehu kalendárneho štvrťroka: Pobočke nebola v priebehu kalendárneho štvrťroka uložená pokuta právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska.

3) DÔLEŽITÉ DOKUMENTY

AML STRATÉGIA
VYHLÁSENIE O GDPR

Informácie v tomto dokumente sú zverejnené k 31.12.2023.